Algemene voorwaarden

Van:
SeGeKo Handelsonderneming B.V.
Industrieweg 12
7949 AK Rogat (Meppel)

Gedeponeerd op 13 april 2001 bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 2784.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SeGeKo Handelsonderneming B.V., hierna te noemen SeGeKo, en een wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever, op welke overeenkomst SeGeKo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Toepasselijkheid van Algemene Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Offertes
2.1 De door SeGeKo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 De door SeGeKo uitgebrachte offerte alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen etc. blijven eigendom van SeGeKo, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens betreffende de door SeGeKo gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden en de gekozen detaillering niet dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SeGeKo worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt. De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan SeGeKo te retourneren op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van f 1.000,-- per dag dat hij daarmee in gebreke blijft.

2.3 In geval dat als gevolg van dwingende overheidsvoorschriften meerwerk noodzakelijk is, wordt dit geacht tussen partijen te zijn overeengekomen.

Artikel 3 Levering
3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco bij de opdrachtgever. Het vervoer van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van SeGeKo.

3.2 Het is SeGeKo toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is SeGeKo bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever SeGeKo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en geeft de opdrachtgever niet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Montage
5.1 Indien SeGeKo heeft aangenomen de zaken te monteren blijven alle werkzaamheden welke niet in direct verband staan met het aanbrengen en monteren van de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.2 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor onbelemmerde toegang tot de plaats waar de door SeGeKo uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden alsmede voor alle noodzakelijke voorzieningen voor de uit te voeren werkzaamheden. SeGeKo zal bij het sluiten van de overeenkomst de benodigde voorzieningen – voor zover haar bekend – zoveel mogelijk aangeven.

5.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor herstel van tuinen, gewassen en bestratingen alsmede voor afvoer van afval en restmaterialen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.4 Voor zover de in het tweede en derde lid genoemde omstandigheden tijdverlies met zich meebrengen wordt de overeengekomen levertijd dienovereenkomstig verlengd. Eventuele kosten welke uit de in het eerste lid genoemde werkzaamheden voortvloeien dan wel uit één of meerdere van de in het tweede of derde lid genoemde omstandigheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Technische eisen enz.
6.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is SeGeKo er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt tenzij voor het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt en daarbij is overeengekomen dat de te leveren zaken aan die eisen dienen te voldoen. Deze eisen dienen door opdrachtgever schriftelijk aan SeGeKo te worden medegedeeld.

6.2 Ook alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voor het sluiten van de koopovereenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7 Wijzigingen in de te leveren zaken
7.1 SeGeKo is bevoegd zaken te leveren die voor wat betreft maten, technische gegevens, gewicht en/of kleur afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken indien en voor zover deze afwijkingen binnen de in de branche gebruikelijke normen blijven. Indien SeGeKo van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de opdrachtgever bevoegd vervanging of herstel in de overeengekomen norm te verlangen. De opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende twee weken nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

7.2 De opdrachtgever heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8 Garantie
-- levering exclusief montage -- 8.1 De deugdelijkheid van de geleverde zaken wordt, bij normaal gebruik en onder voorwaarde dat het door SeGeKo voorgeschreven onderhoud en reiniging plaatsvindt, gegarandeerd gedurende een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering.

8.2 Uitzonderingen op bovengenoemde termijn:
a. één jaar: hang- en sluitwerk en elektrische artikelen;
b. terzake van blank isolatieglas wordt geen garantie verleend terzake van vermindering van doorzicht.

8.3 Buiten de garantie vallen:
a. Gebreken welke een gevolg zijn van verwering en/of normale slijtage en/of abnormaal gebruik;
b. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
c. Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen door derden in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) bouwmateri(a)l(en);
d. Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege SeGeKo aan het geleverde zijn uitgevoerd;
e. Beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu;
f. Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de vanwege SeGeKo aan de opdrachtgever gegeven voorschriften, eisen en adviezen, voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast;
g. Door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
h. Schade die direct of indirect een gevolg is van filiforme corrosie;
i. Kleurverschillen en/of glansverlies;
j. Gebreken die bij de levering geconstateerd hadden kunnen worden;
k. Beschadigingen en/of gebreken welke tijdens of na levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
l. Zonweringen;
m. (spiegel)draadglas;
n. schade ten gevolge van warmtebelasting boven de 70ºC.

8.4 De garantie omvat uitsluitend het herleveren of herstellen, ter keuze van Segeko, van hetgeen onder de hierboven genoemde garantie valt; met dien verstande dat de kosten van vervanging of herstel voor rekening van SeGeKo komen tot ten hoogste dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigingskosten van het desbetreffende onderdeel.
De verdeling van de waarde van het geleverde is, tenzij anders overeengekomen, in procenten van het factuurbedrag als volgt:
a. werkvoorbereiding 10%
b. profielen en plaatwerk 30%
c. oppervlaktebehandeling 10%
d. afdichtingen 5%
e. glas en panelen 20%
f. hang- en sluitwerk e.d. 10%
g. overige materialen 5%
h. algemene kosten 10%

8.5 Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, c.q. de gebreken en/of de schade, per aangetekend schrijven, aan SeGeKo te worden gemeld; na deze termijn vervalt de garantieaansprakelijkheid van het (de) hier bedoelde gebrek(en).
SeGeKo is verplicht het gebrek c.q. de gemelde gebreken en/of schade zo spoedig mogelijk deugdelijk te verhelpen door te herleveren c.q. te herstellen.

8.6 Indien SeGeKo ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.

8.7 Door herleveren of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

8.8 De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van SeGeKo reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, wijzigingen laat uitvoeren of toevoegingen laat aanbrengen.

8.9 a. De transportkosten zijn voor rekening van SeGeKo afhankelijk van de wijze waarop oorspronkelijk werd geleverd. Niet voor rekening van SeGeKo komen kosten van montage en demontage.
b. Zolang opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet, wordt de ingangsdatum van de opdrachtgever overeenkomstig verlengd. Door deze opschortingen wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.
-- levering inclusief montage --

8.10 Bovenstaande regeling geldt onverkort voor levering inclusief montage, met dien verstande dat:

ad 1
“geleverde zaken” te lezen als “geleverde en gemonteerde zaken”
“dag van levering” te lezen als “dag van oplevering”

ad 3
“levering” te lezen als “oplevering”
toevoegen:
“o. kitwerk, echter alleen op waterdichtheid 5 jaar;
p. afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), echter alleen op flexibiliteit 5 jaar.”

ad 4
“herleveren” te lezen als “vervangen”
“vervaardigingskosten” te lezen als “vervaardigings- en montagekosten”
toevoegen:
“voor de kosten van montage een vast percentage van 10% van het factuurbedrag wordt gerekend, d.w.z. dat de genoemde percentages van het factuurbedrag elk met 10 % worden verminderd.”

ad 5
toevoegen:
“De opdrachtgever zal SeGeKo het gebruik van aanwezige energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan.”

ad 5 en 7
“herleveren” te lezen als “vervangen”

ad 9
lid 9a is niet van toepassing.

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen
9.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 2 weken na aflevering schriftelijk aan SeGeKo te melden.

9.3 Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen twee weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen achttien maanden na aflevering schriftelijk te melden aan SeGeKo

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 8 (Garantie) van deze voorwaarden.

10.2 De aansprakelijkheid van SeGeKo voor kosten, schaden en interessen, waaronder begrepen winstderving en gevolgschaden is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

10.3 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van SeGeKo of haar ondergeschikten.

10.4 Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is SeGeKo gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij in geval van tijdelijke overmacht, de overeenkomst terstond geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding ten gevolge van overmacht krachtens lid 1 van dit artikel is SeGeKo gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan SeGeKo bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

11.3 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn uit de met SeGeKo gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, danwel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens SeGeKo te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is SeGeKo gerechtigd om zonder ingebrekestelling en/of zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
Gedurende de opschorting is SeGeKo bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

11.4 In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs vermeerderd met eventuele gevolgschade onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door SeGeKo bespaarde kosten, en is SeGeKo bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs vermeerderd met eventuele gevolgschade – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door SeGeKo bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het vorenomschrevene bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan SeGeKo bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

11.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst
12.1 De vorderingen van SeGeKo op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan SeGeKo omstandigheden ter kennis komen die SeGeKo goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien SeGeKo de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is SeGeKo bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SeGeKo schadevergoeding te vorderen.

12.2. Indien daartoe naar het oordeel van SeGeKo gronden aanwezig zijn kan SeGeKo ook na het totstandkomen van de overeenkomst van de opdrachtgever verlangen zekerheid te stellen. Indien deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is heeft SeGeKo de in de laatste volzin van het vorige lid omschreven bevoegdheid.

12.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan SeGeKo zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is SeGeKo bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade, geleden door opdrachtgever of derde gehouden te zijn.

12.4. Het in het vorige lid gestelde is van overeenkomstige toepassing in het geval dat blijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst stuit op onoverkomelijke bezwaren tengevolge van wetten, regelingen of besluiten van internationale, nationale of regionale overheidsinstanties, -lichamen of -organisaties, welke bezwaren direct of indirect betrekking hebben op leveranties aan opdrachtgever.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 De door SeGeKo geleverde zaken blijven het eigendom van SeGeKo totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met SeGeKo gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder met name worden begrepen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door SeGeKo verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

13.2 Door SeGeKo afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

13.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt SeGeKo zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die SeGeKo uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door SeGeKo geleverde zaken welke door de opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor SeGeKo haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

13.4 In geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of beslaglegging op zaken bij de opdrachtgever dient deze de curator, bewindvoerder c.q. beslagleggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.

Artikel 14 Prijzen
Indien SeGeKo heeft aangenomen de zaken te monteren, is de prijs berekend inclusief montage van de zaken op de plaats in de aanbieding behoudens de kosten die verband houden met werkzaamheden die worden genoemd in artikel 5. genoemd. Voor zover werkzaamheden of het maken van kosten noodzakelijk zijn en niet in de overeenkomst zijn opgenomen gelden deze als meerwerk. Verrekening van gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 15 Prijsverhoging
15.1 Indien SeGeKo met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is SeGeKo niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: SeGeKo mag stijgingen in de lonen, grondstofprijzen en BTW doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 8 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

15.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

15.3 Indien SeGeKo bij de uitvoering van de overeenkomst tot de ontdekking komt dat de door de opdrachtgever verstrekte maten, tekeningen of modellen fouten of onjuistheden hebben bevat terwijl SeGeKo op basis van die maten, tekeningen of modellen haar prijs heeft gebaseerd heeft SeGeKo de bevoegdheid de met de opdrachtgever bepaalde prijs aan te passen aan de werkelijke maten.

Artikel 16 Betaling
16.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
- òf door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van SeGeKo
- òf door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door
SeGeKo gehouden bankrekening t.n.v. Handelsonderneming
SeGeKo B.V. te 7949 AK ROGAT ( Meppel)
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.

16.2 Indien niet anders overeengekomen zal in geval van levering met montage de facturering van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen geschieden als volgt:
- 30% bij opdracht
- 30% bij aanvang van de bouwkundige werkzaamheden
- 30% bij aanvang van de montage
- 10% bij beëindiging van de montage en gelijktijdige oplevering
Meerwerk wordt direct na gereedkoming gefactureerd.

16.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

16.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

16.5 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 2.500, 15%
- over het meerdere tot € 6.000,- 10%
- over het meerdere tot € 15.000,- 8%
- over het meerdere tot € 60.000,- 5%
- over het meerdere 3%
Indien SeGeKo aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

16.6 De opdrachtgever is jegens SeGeKo de door SeGeKo gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien SeGeKo en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17 Geschillenbeslechting
17.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgelijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en SeGeKo, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Assen. SeGeKo blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18 Toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen SeGeKo en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden
19.1 SeGeKo is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

19.2 SeGeKo zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Daarom SeGeKo


  • Onderhoudsarm materiaal
  • Persoonlijk contact
  • Creatief
  • Al 20 jaar uw totaalbouwer
  • Hoge kwaliteit
  • Zeer korte bouwtijd

Openingstijden


  • Maandag - Vrijdag09.00 - 17.00

Bezoek buiten de reguliere openingstijden is mogelijk op afspraak. Bel 0522 - 44 05 88.


AdresCoevorderweg 135-137
7781 PA De Krim (Ov.)
T. 0522 - 44 05 88